Ramowy rozkład dnia

  Ramowy Rozkład Dnia w Przedszkolu Samorządowym Nr 48
„Bajkowa Kraina” w Białymstoku :

Realizacja bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki –  7:30 -12:30

Godziny

realizacji

Realizowane treści Zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego
6.30-7.30 Ø  Zabawy dowolne rozwijające  zainteresowania dzieci -różnorodne formy aktywności w kącikach zainteresowań  / zabawy konstrukcyjne, tematyczne, gry planszowe, puzzle/;

Ø  prace porządkowe

Ø  włączanie do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjału tkwiącego
w dzieciach
7.30-12.30

Realizacja bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki

 

7.30-8.30

Ø  Zabawy i  ćwiczenia rozwijające m.in. percepcję wzrokową,  wrażliwość  słuchową, mowę i  myślenie; grafomotorykę, praca  o charakterze obserwacyjnym i korekcyjnym;

Ø  Czynności organizacyjne przygotowujące do zajęć, stymulujące nastawienie dzieci na realizację zadań edukacyjnych.

Ø  Zabawa ruchowa/ ćwiczenia poranne

 

Ø  Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

Ø  zaspakajanie naturalnej potrzeby ruchu
ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy

 

8.30-9.00

Ø  Przygotowanie do śniadania -czynności higieniczne

Ø  Śniadanie

Ø  kształtowanie nawyków w zakresie higieny  i samoobsługi

Ø  uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania się.

 

9.00-10.00

 

 

Ø  Zajęcia kierowane

Ø  Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego,

Ø  rozwijanie oczekiwań poznawczych oraz  aktywności dziecka w  obszarach: poznawczym, społecznym, emocjonalnym, fizycznym

Ø  tworzenie  pola doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną

10.00-11.30 Ø  Zabawy na powietrzu –  w ogrodzie przedszkolnym,

Ø  gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace społecznie użyteczne

Ø  wycieczki, spacery lub zabawy w sali
/ zajęcia uzależnione są  od pory roku i warunków atmosferycznych/.

Ø  tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowe

Ø  rozwijanie potencjału tkwiącego
w dzieciach oraz ich zaciekawienia elementami otoczenia; poznawanie środowiska przyrodniczego i społecznego;

11.30-12.00 Ø  przygotowanie do drugiego śniadania -czynności higieniczne i samoobsługowe;

Ø  Drugie śniadanie

Ø  przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw.
12.00-14.00

 

 

 

 

Ø  Odpoczynek /dzieci z grupy I i II /.

Ø  Zajęcia relaksacyjne: bajkoterapia, muzykoterapia /dzieci z gr III, IV i V/:

Ø  Zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań,

Ø  Ćwiczenia i zabawy porządkujące i poszerzające o zdobytą wiedzę i umiejętności;

Ø  Praca indywidualna: wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień; udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych

Ø  zaspakajanie  potrzeb rozwojowych

Ø  tworzenie  warunków do efektywnego wspierania dziecka; odkrywanie sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń

Ø  pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności.

14.00-14.30 Ø  Zabawa ruchowa

Ø  Przygotowanie do obiadu

Ø  Obiad

Ø  modelowanie  nawyków ruchowych;

Ø  kształtowanie nawyków
w zakresie higieny  i samoobsługi

Ø  wdrażanie do kulturalnego
spożywania posiłków; nauka posługiwania się sztućcami

14.30-17.00 Ø  Kontynuacja działalności edukacyjnej
zabawy  utrwalające zdobytą wiedzę; słuchanie utworów  literatury dziecięcej; praca indywidualnaØ  Aktywność własna dzieci /w sali lub w ogrodzie przedszkolnym/ –zabawy dydaktyczne, integracyjne, plastyczno-techniczne, gry i  zabawy stolikowe; działalność własna dzieci,  prace porządkowe.
Ø  rozwijanie uwagi i myślenia, wyzwalanie  aktywności twórczej  i ekspresji.