Akty prawne

Zachęcam Państwa do zapoznania się z regulaminami i procedurami obowiązującymi w naszym przedszkolu.

Dyrektor przedszkola Marzenna

Małgorzata Majtas


REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 48 „Bajkowa Kraina” w  BIAŁYMSTOKU

 1. Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola. Są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 2. Odpowiedzialność przedszkola zaczyna się z chwilą wprowadzenia dziecka do sali i przekazania go nauczycielce.
 3. Rodzic/prawny opiekun odbierający dziecko z ogrodu przedszkolnego zobowiązany jest do wejścia na plac przedszkolny.
 4. Dziecko powinno być przyprowadzone i odbierane z przedszkola przez rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnioną przez nich osobę na piśmie.
 5. Dziecko powinno być przyprowadzone do przedszkola i odbierane z przedszkola
  w godzinach ustalonych przez dyrektora.
 6. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. pod wpływem alkoholu) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 7. O wypadku odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać powiadomiony dyrektor placówki. Przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodziną.
 8. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałym fakcie.
 9. W przypadku, gdy nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów prawnych, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce
  1 godzinę.
 10. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji
  o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi.
 11. Życzenie rodziców/opiekunów prawnych dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z nich, musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 12. Odpowiedzialność przedszkola kończy się z chwilą przekazania przez nauczyciela dziecka rodzicowi/opiekunowi prawnemu.
 13. Do przedszkola przyprowadzane są tylko i wyłącznie dzieci zdrowe.
  W przypadku chorób zakaźnych, po zakończeniu leczenia wymagane jest zaświadczenie lekarskie.
 14. Osoba odbierająca dziecko z sali lub ogrodu przedszkolnego powinna zgłosić to upoważnionemu pracownikowi. Od tego momentu odpowiada za jego bezpieczeństwo na terenie placówki i poza nią.

 

  REGULAMIN ORGANIZOWANIA SPOTKAŃ RODZICÓW I DZIECI W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 48 „Bajkowa Kraina” w BIAŁYMSTOKU

 1. Podczas spotkań, w których uczestniczą dzieci i rodzice odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi rodzic/prawny opiekun.
 2. Odpowiedzialność za dziecko ponosi nauczycielka w przypadku nieobecności na spotkaniu rodzica/prawnego opiekuna.
 3. Podczas festynów odpowiedzialność za dziecko ponosi nauczycielka do momentu przekazania dziecka rodzicowi/prawnemu opiekunowi.
 4. W trakcie „dni otwartych” rodzic/opiekun prawny odpowiada za bezpieczeństwo swojego dziecka.
 5. Podczas uroczystości, w których rodzice/prawni opiekunowie są tylko biernymi obserwatorami odpowiedzialność za dziecko ponosi nauczycielka.
 6. Za dzieci nie uczęszczające do naszej placówki (rodzeństwo, osoby postronne) przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Przedszkole ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie posiłki przyrządzone w placówce. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za zatrucia pokarmowe wynikające ze spożycia produktów spożywczych, przyniesionych na spotkanie przez rodziców/prawnych opiekunów.

 REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Przedszkola Samorządowego nr 48 „Bajkowa Kraina”  w Białymstoku

Podstawa prawna:
1)      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018, poz. 1055).
2)      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 31 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z  2018 r., poz. 2140)

§ 1.  Zasady ogólne
1.      Wycieczki są integralną formą działalności wychowawczej przedszkola, w celu wzbogacenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego i mogą być organizowane jako:
1)      wycieczki krajoznawczo-turystyczne z użyciem środków transportu;
2)      spacery piesze;
3)      inne wyjścia edukacyjne poza teren przedszkola np. na lekcje biblioteczne, do pobliskich placówek oświaty, kultury, punktów usługowych  i in. nie wymagające użycia środka transportu.
2.      Organizowanie przez przedszkole wycieczek i spacerów  ma na celu:
1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury  i historii;
2) poznawanie kultury i języka innych państw;
3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego  i kulturalnego;
4) wspomaganie rodziny i przedszkola w procesie wychowania;
5) upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
6) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej;
7) poprawę stanu zdrowia dzieci;
9) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach;
10) udział w imprezach kulturalno-oświatowych.
3.      Spacery i wycieczki powinny być poprzedzone omówieniem z dziećmi trasy i wyznaczeniem celów wyjścia oraz przypomnieniem zasad bezpieczeństwa.
4.      Wycieczki organizowane są w trakcie roku szkolnego z wyjątkiem dyżuru wakacyjnego.
5.      Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice i dzieci.
6.      Przy organizacji wycieczek przedszkole może korzystać ze wsparcia profesjonalnych organizatorów turystyki oraz fundacji, stowarzyszeń i innych instytucji, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
§ 2.  Zasady szczegółowe
1.      Udział dziecka w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców w formie oświadczenia:
1) każdorazowo podczas organizacji wycieczki krajoznawczo-turystyczne z użyciem środków transportu;
2) raz w roku na okres całego roku szkolnego do form wymienianych w § 1.  ust 1. pkt 2) i 3).
Podpisane oświadczenia przechowuje kierownik wycieczki. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
2.      Rodzice najpóźniej trzy dni przed wycieczką krajoznawczo-turystyczną powinni być pisemnie powiadomieni o:
1) miejscu i godzinie zbiorki;
2) miejscu i przewidywanej godzinie powrotu z wycieczki;
3) dokładnym adresie pobytu dzieci na wycieczce wraz z numerem telefonu kontaktowego;
4) przewidywanej trasie wycieczki.
3.      W wycieczkach, bez osobistej opieki rodzica, nie mogą brać udziału dzieci, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
4.      Zgodę na zorganizowanie wycieczek wyraża dyrektor przedszkola.
5.      Kierownika wycieczki wyznacza dyrektor przedszkola spośród pracowników pedagogicznych przedszkola.
6.      Opiekunem wycieczki może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora przedszkola, inna pełnoletnia osoba.
7.      Kierownik wycieczki uzgadnia termin i cel wycieczki z dyrektorem przedszkola.
8.      Po uzgodnieniu terminu wycieczki, kierownik wycieczki przygotuje następującą dokumentację:
1)   kartę wycieczki wraz z harmonogramem,  stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu;
2)   wpisuje wyjście wymienione w § 1.  ust 1. pkt 2) i 3) do „Rejestru wyjść grupowych dzieci” stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu:
2) listę uczestników stanowiącą załącznik nr 4 do regulaminu;
3) zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w wycieczce;
4) oświadczenia rodziców w sprawie hospitalizacji, leczenia, stanowiące załącznik nr 5 do regulaminu;
5) oświadczenie opiekunów niepedagogicznych wyznaczonych przez dyrektora do sprawowania opieki w czasie wycieczki w sprawie odpowiedzialności za zdrowie i życie uczestników wycieczki, stanowiące załącznik nr 6 do regulaminu;
6) regulamin wycieczki.
9.  Wypełnioną dokumentację kierownik wycieczki składa u dyrektora przedszkola  w celu zatwierdzenia wycieczki. Kierownik składa dokumentację, o której mowa w ust. 11 do dyrektora przedszkola w terminie 2 dni przed planowaną organizacją wycieczki.
§ 3.  Zasady korzystania z środków transportu
1.Jako środki transportu dopuszcza się:
1)      autokar;
2)      środki komunikacji miejskiej.
§ 4. Wycieczka autokarowa
1. Kierownik wycieczki  wsiada do autokaru pierwszy i ustala kolejność zajmowania miejsc.
2. Kierownik wycieczki siada przy drzwiach z przodu autokaru.
3. Opiekun wsiada ostatni i zajmuje miejsce z tyłu autokaru przy drzwiach
4. Przed odjazdem kierownik wycieczki lub opiekun wycieczki  sprawdza listę obecności oraz ustala liczbę uczestników wyjazdu
5. W czasie jazdy uczestnicy wycieczki siedzą na wyznaczonych miejscach i zapinają pasy bezpieczeństwa, jeżeli autokar jest w nie wyposażony.
6. Przy wysiadaniu z autokaru – pierwszy wysiada opiekun i  stojąc przy drzwiach ustawia dzieci, zwraca uwagę, aby nie wybiegły na jezdnię.
7. Uczestnicy wycieczki zostawiają porządek w autokarze i zabierają swoje rzeczy.
8. Kierownik wysiada ostatni – sprawdza autokar.
9. Po wyjściu z autokaru należy uformować grupę i sprawdzić liczebność osób.
§ 5. Jazda środkami komunikacji miejskiej
1. Kierownik wycieczki wsiada pierwszy i wyznacza obszar zajmowania miejsc.
2. W przypadku braku miejsc siedzących pilnuje, aby każdy z uczestników miał dostęp do uchwytów   i poręczy. Pomaga w kasowaniu biletów, jeżeli nie został zakupiony bilet zbiorowy (jeżeli jest taka konieczność)
3. Opiekun wsiada ostatni.
4. Przy wysiadaniu kolejność odwrotna – pierwszy wysiada opiekun i na przystanku ustawia uczestników. Kierownik wysiada ostatni. Po uformowaniu grupy sprawdza liczebność grupy.
§ 6. Opieka w czasie wycieczki, spaceru i innego wyjścia edukacyjnego
1. Opiekę nad dziećmi biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik  i opiekunowie wycieczki.
2. Ustala się następującą liczbę opiekunów na wycieczkach:
1)      wycieczka przy korzystaniu z  środków komunikacji miejskiej lub autokaru – 1 na 10 dzieci;
2)      spacery i inne wyjścia edukacyjne 1 na 12 dzieci;
3)      jeżeli w grupie są dzieci  niepełnosprawne, niezależnie od rodzaju wycieczki, powinna być zapewniona dodatkowa opieka dostosowana do potrzeb uczniów  z orzeczeniem o niepełnosprawności
3. Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi, mgły.
4. Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych.
5. W czasie gwałtownego załamania warunków pogodowych, należy wycieczkę odwołać.
6. Przed rozpoczęciem wycieczki kierownik wycieczki zaznajamia uczestników z   zasadami poruszania się po drogach, zachowania w środkach komunikacji miejskiej, zachowania się  w autokarze oraz zachowania się w przypadku odejścia od grupy.
7. Przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz
przybycia do punktu docelowego, należy bezwzględnie sprawdzić stan liczbowy dzieci.
8. Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki.
9. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w przedszkolu.

§ 7. Obowiązki kierownika i opiekunów wycieczki
1. Do obowiązków kierownika wycieczki należy:
1)      czuwanie nad prawidłowością przebiegu wycieczki;
2)      opracowanie programu i harmonogramu wycieczki;
3)      opracowanie planu finansowego wycieczki, a po wycieczce dokonać jej rozliczenia;
4)      współpraca z rodzicami dziecka, celem prawidłowego przygotowania dziecka do wyjazdu;
5)      współpraca z opiekunami wycieczki;
6)      zapoznanie rodziców, dzieci, opiekunów z programem wycieczki, regulaminami obowiązującymi na wycieczce oraz zasadami związanymi z bezpieczeństwem;
7)      podejmowanie wszelkich decyzji związanych z przebiegiem wycieczki.
2.      Do obowiązków opiekuna wycieczki należy:
1) ciągła opieka nad uczestnikami wyjazdu;
2) wykonywanie zadań i poleceń zleconych przez kierownika wycieczki;
3) współdziałać z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu  i harmonogramu wycieczki;
4) nadzór nad przestrzeganiem przez uczestników regulaminów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny;
§ 8. Obowiązki uczestnika wycieczki
1. W takcie wycieczki i spaceru dzieci powinny:
1)      Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
2)      Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub kierownika wycieczki.
3)      Nie oddalać się od grupy.
4)      Podczas jazdy środkiem lokomocji nie zmieniać miejsc.
5)      Wszelkie niedyspozycje zgłaszać natychmiast opiekunowi.
6)      Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
7)      Nie zrywać roślin, nie śmiecić oraz nie płoszyć zwierząt.
§ 9. Obowiązki rodziców przy organizacji wycieczki
1.      Rodzice, których dziecko uczestniczy w wyjeździe organizowanym przez przedszkole, winni:
1) zapoznać się z terminem,  harmonogramem i regulaminem wycieczki;
2) przekazać kierownikowi wycieczki aktualny telefon kontaktowy;
3) wypełnić zgodę, o której mowa w § 2 ust. 1;
4) w przypadku rezygnacji z udziału dziecka w wyjeździe, poinformować o tym fakcie kierownika wycieczki;
5) przygotować dziecko do wyjazdu;
6)  przyprowadzić dziecko do przedszkola  o wyznaczonej godzinie;
§ 10. Zasady finansowania wycieczki
1.      Działalność przedszkola w zakresie krajoznawstwa i turystyki jest finansowana z środków
pozabudżetowych, w szczególności:
1)      z odpłatności rodziców dzieci biorących udział w wycieczce;
2)      z środków pochodzących od sponsorów;
3)      z środków przekazanych przez radę rodziców przedszkola;
2.      Kierownicy i opiekunowie wycieczek nie ponoszą kosztów przejazdu oraz wstępów. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków, o których mowa w ust. 1.
3.      Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.
§ 11. Postanowienia końcowe
1. Dzieciom,  które nie uczestniczą w wycieczce (z powodu spóźnienia) zapewnia się opiekę w innym oddziale który pozostaje na terenie przedszkola.
2. Na odstępstwa od  punktów regulaminu musi wyrazić zgodę dyrektor przedszkola.
3. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga się na podstawie przepisów nadrzędnych  stanowiących podstawę jego opracowania.
Regulamin wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2020 Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku z dnia 08 stycznia 2020 r.

  REGULAMIN PLACU ZABAW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 48 „ BAJKOWA KRAINA” W BIAŁYMSTOKU

 1. Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.

2. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od lat 3 do lat 7.

3. Dzieci na terenie placu zabaw mogą przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych: ( nauczycieli, pracowników administracyjno – obsługowych, rodziców/prawnych opiekunów), którzy za nie ponoszą pełna odpowiedzialność.

4. Dzieci nie uczęszczające do przedszkole nr 48 mogą przebywać na placu zabaw wyłącznie pod opieka osób dorosłych ( którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność) tylko i wyłącznie w czasie kiedy nasi wychowankowie nie przebywają w ogrodzie przedszkolnym do godziny 18.

5. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku.

6. Z urządzeń terenowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

7. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu.

8. Zabrania się w szczególności:

a) niszczenia urządzeń zabawowych

b) zaśmiecania terenu

c) niszczenia zieleni

d) jazdy na rowerze

e) wprowadzania zwierząt

9. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy bezwzględnie zgłaszać do dyrektora, nauczycielek lub pracowników administracyjno – obsługowych przedszkola

  REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 48 „ BAJKOWA KRAINA” W BIAŁYMSTOKU

 1. Sala gimnastyczna jest przeznaczona do realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć dodatkowych oraz imprez sportowo-okolicznościowych.
 2. Korzystanie z sali gimnastycznej dozwolone jest tylko
  w obecności nauczyciela lub osoby uprawnionej do prowadzenia zajęć dodatkowych / gimnastyka korekcyjna, rytmika/
 3. Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt – wszystkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń sali należy natychmiast zgłaszać dyrektorowi placówki.
 4. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawiać po zakończonych zajęciach na swoim miejscu.
 6. Dzieci ćwiczące w sali gimnastycznej zobowiązane są przestrzegać poleceń nauczyciela, dotyczących szczególnie: ładu, porządku, dyscypliny w czasie zajęć oraz po ich zakończeniu.
 7. Utrzymanie czystości sali gimnastycznej, urządzeń i sprzętu oraz wietrzenie tych pomieszczeń stanowi podstawowy warunek z ich korzystania.
 8. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel/ osoba uprawniona.
 9. Za zniszczenie sprzętu i wypadki wynikłe w czasie korzystania z sali gimnastycznej odpowiada nauczyciel/ osoba uprawniona prowadzący zajęcia.
 10. Każdy wypadek nauczyciele zgłaszają dyrektorowi placówki.
 11. Stowarzyszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać
  z sali gimnastycznej po uprzednim zawarciu pisemnej umowy z dyrekcją przedszkola.
 12. Sprzęt i urządzenia sali gimnastycznej są dobrem społecznym. Poszanowanie i troska o jego stan jest obowiązkiem wszystkich
  z nich korzystających.

„DZIECKO I JEGO PRAWA”

Prawa zapisane w Konwencji o Prawach Dziecka

przygotowanej przez ONZ w 1989r.

PRAWA OSOBISTE:

 • prawo do życia i rozwoju,
 • prawo do prywatności,
 • prawo do swobody myśli, sumienia, religii,
 • prawo do wypowiedzi w sprawie dziecko dotyczącej,
 • prawo do wyrażania poglądów,
 • prawo do życia bez przemocy i poniżania,
 • prawo do informacji.

PRAWA SOCJALNE:

 • prawo do nauki,
 • prawo do ochrony zdrowia (w tym bezpłatne leczenie),
 • prawo do zasiłku i pomocy materialnej w przypadku biedy,
 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego,
 • prawo do korzystania z dóbr kultury czyli kin, teatrów, bibliotek itp.

PRAWA POLITYCZNE:

 • prawo do stowarzyszania się (tzn. dzieci mogą należeć do różnych organizacji, klubów)

PRAWA SOCJALNE:

 • dzieci rodzin należących do mniejszości narodowych mają prawo do uczenia się ojczystego języka, religii, własnej kultury,
 • dzieci sprawne inaczej (to dzieci chore, kalekie, poszkodowane przez los) mają prawo do szczególnej opieki lekarskiej i możliwie najlepszych warunków życia i nauki,
 • sieroty mają prawo do innej, zastępczej rodziny lub opieki państwa (dom dziecka)
 • dzieci, którym zdarzyło się popełnić przestępstwo mają prawo do łagodniejszego traktowania niż dorosłych przestępców,

PRAWA DZIECKA WYNIKAJĄCE Z KONWENCJI PRAW DZIECKA WYSZCZEGÓLNIONE W STATUCIE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 48 W BIAŁYMSTOKU. DZIECKO W PRZEDSZKOLU MA PRAWO DO:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • szacunku do wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej, bądź psychicznej,
 • poszanowania jego godności osobistej,
 • poszanowania własności,
 • opieki i ochrony, partnerskiej rozmowy na każdy temat,
 • akceptacji jego osoby.