Koła zainteresowań

Wszystkie dzieci z przedszkola uczestniczą w bezpłatnych zajęciach z języka angielskiego i rytmiki, które są prowadzone w czasie realizacji podstawy programowej.

Po za tym, w naszej placówce prowadzone są następujące koła zainteresowań:


Kryteria doboru dzieci do kół zainteresowań w Przedszkolu Samorządowym Nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku

1. Koła zainteresowań przeznaczone są dla dzieci 5-6-letnich, które wykazują uzdolnienia w danej dziedzinie

2. Koła zainteresowań prowadzone są przez nauczycielki przedszkola, po godzinach dydaktycznych.

3. Uczestnictwo w kołach zainteresowań jest bezpłatne.

4.Liczba dzieci uczęszczających do kół zainteresowań jest ograniczona i ustalana przez osobę prowadzącą zajęcia.

5.Nauczyciel prowadzący ma prawo skreślić dziecko z listy uczestników koła jeżeli:

– dziecko nie wyraża chęci uczestnictwa w kole

– rodzic wystąpi z taką prośbą

– częsta absencja dziecka dezorganizuje pracę koła

– dziecko nie wykazuje zainteresowania prezentowanymi podczas zajęć koła treściami.

6. Skreślenie dziecka z listy uczestników koła zainteresowań powinno być poprzedzone rozmową z rodzicem.

7. Zajęcia kół zainteresowań odbywają się co dwa tygodnie po pół godziny, po godzinach realizacji podstawy programowej

8. Uczestnicy kół zainteresowań prezentują swoją wiedzę i umiejętności podczas uroczystości przedszkolnych oraz biorą udział w przeglądach, konkursach wewnątrz przedszkolnych , miejskich i wojewódzkich.

9. Każdy uczestnik koła zainteresowań powinien respektować prawa i autonomię innych.

Cele ogólne kół zainteresowań:

– rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień dzieci

– wzbogacanie kontaktu z różnymi rodzajami sztuki

– integrowanie różnych form pracy

– wspomaganie dzieci w odkrywaniu możliwości twórczych

– rozwijanie zdolności społecznych i emocjonalnych

– przygotowanie dzieci do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami


 Zaopiniowano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 31 VIII 2009r.

 Dyrektor Przedszkola

Marzenna Małgorzata Majtas