Deklaracja dostępności

Przedszkole Samorządowe nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ps48.bialystok.pl

Data publikacji strony internetowej: 20.08.2007r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.08. 2016 r.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021 r. 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem strony do wymagań prawnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  pani Iwona Przygoda –  e-mail iwona.przygoda@ps48.bialystok.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 742 84 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

 1. Aby wejść do budynku przedszkola należy pokonać pięć stopni.
 2. Nie ma podjazdu  dostosowanego dla osób niepełnosprawnych.
 3. Przy pierwszych drzwiach wejściowych należy korzystać z dzwonka.
 4. Przy drugich drzwiach wejściowych należy korzystać z kodów i dzwonka.
 5. Drzwi wejściowe są o szerokości umożliwiającej  wjazd osobom na wózkach.
 6. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, pętli indukcyjnych.
 7. Budynek jest dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony.
 8. W przedszkolu nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 9. Przed wejściem na teren placówki znajduje się parking bez wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 10. Przedszkole zgodnie z wymogami bhp i ppoż. wyposażone jest w oznakowane wyjścia ewakuacyjne.
 11. Osoby uprawnione mają prawo wstępu z psem asystującym. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych, wyposażenie psa asystującego w uprząż.
 12. Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego.
 13. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.