Program profilaktyki przemocy wobec dzieci

W grudniu 2015 r. Przedszkole Samorządowe nr 48 „Bajkowa Kraina”
w Białymstoku przystąpiło do realizacji programu profilaktyki przemocy wobec dzieci„Chronimy Dzieci” i ubiega się o certyfikat.

W maju 2016 r. Przedszkole spełniło wszystkie standardy określone w  Programie i otrzymało certyfikat „Chronimy dzieci”.

chronimy_logo

Chronimy dzieci

Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje.

Program jest skierowany do placówek, które dokładają starań, by zapewnić  dzieciom wysoki poziom standardów ochrony  oraz oferują wysoką jakość programów profilaktycznych.

Chronimy Dzieci to program edukacyjny realizujący politykę ochrony dzieci przed przemocą ze strony dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówek) oraz rówieśników.

Chronimy Dzieci to program certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą.

Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci.

Realizacja programu przez placówkę oznacza, że: 

 • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
 • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
 • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
 • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
 • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
 • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
 • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem

chronimy_logo2

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem:

Standard 1. Placówka ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa.

1. Placówka posiada dokument Polityki ochrony dzieci.

2. W dokumencie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisane są:

 • procedury zgłaszania podejrzeń oraz podejmowania interwencji, które określają krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony osób obcych, członków rodziny, personelu placówki oraz rówieśników,
 • zasady ochrony danych osobowych dziecka, które określają sposób przechowywania i udostępniania informacji o dziecku oraz zasady ochrony wizerunku dziecka, które określają sposób jego utrwalania i udostępniania,
 • zasady dostępu dzieci do internetu oraz ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami*,
 • zasady bezpiecznych relacji personel placówki – dziecko, określające jakie zachowania są niedozwolone w kontakcie z dzieckiem.

3. Cały personel placówki*, w tym wolontariusze oraz praktykanci, znają treść dokumentu Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

4. Zapisy zawarte w dokumencie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem obowiązują wszystkich członków personelu placówki, w tym wolontariuszy oraz praktykantów.

5. Dyrekcja placówki wyznaczyła osobę (osoby) odpowiedzialną (odpowiedzialne) za monitoring realizacji Polityki ochrony dzieci i jej rola oraz zadania są jasno określone.

6. W placówce jest wyznaczona osoba odpowiedzialna za monitoring bezpieczeństwa sieci komputerowej*.

Standard 2. Placówka monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

1. Rekrutacja pracowników w placówce odbywa się według zasad, które obejmują m. in. ocenę przygotowania kandydatów do pracy z dziećmi oraz sprawdzenie ich referencji.

2. Placówka uzyskała informacje z Krajowego Rejestru Karnego o pracownikach (gdy jest to dozwolone przepisami obowiązującego prawa).

3. Wszyscy pracownicy, w tym wolontariusze i stażyści, złożyli oświadczenia dotyczące niekaralności lub toczących się wobec nich postępowań karnych lub dyscyplinarnych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego – w przypadkach, gdy prawo nie zezwala na pozyskanie informacji z KRK.

Standard 3. Placówka zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia.

1. Rozpoczynając pracę w placówce wszyscy członkowie personelu, w tym wolontariusze, stażyści oraz praktykanci przechodzą szkolenie w zakresie ochrony dzieci obejmujące zapoznanie z obowiązującą w placówce Polityką ochrony dzieci.

2. Wszyscy członkowie personelu placówki zostali przeszkoleni w zakresie symptomów krzywdzenia dzieci.

3. Wszyscy członkowie personelu placówki zostali przeszkoleni w zakresie odpowiedzialności prawnej pracowników placówki, zobowiązanych do podejmowania interwencji.

4. Wszyscy członkowie personelu placówki zostali przeszkoleni w zakresie procedury „Niebieskie Karty”.*

5. Pracownicy placówki mają łatwy dostęp do danych kontaktowych lokalnych placówek, które zajmują się ochroną dzieci oraz zapewniają pomoc w nagłych wypadkach (policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia).

6. Przynajmniej jeden pedagog/nauczyciel/opiekun został przeszkolony w zakresie metod i narzędzi edukacji dzieci w obszarze ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem oraz bezpieczeństwa w sieci i dysponuje scenariuszami zajęć oraz materiałami edukacyjnymi dla dzieci*.

7. Wychowawcy klas zostali przeszkoleni w zakresie zjawiska przemocy rówieśniczej oraz metod i narzędzi działań profilaktycznych oraz interwencyjnych.

Standard 4. Placówka oferuje rodzicom edukację w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem.

1. W placówce znajduje się tablica dla rodziców, na której zamieszczane są przydatne informacje na temat:

 • wychowania dzieci bez przemocy,
 • ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem,
 • zagrożeń bezpieczeństwa dziecka w internecie*,
 • możliwości podnoszenia umiejętności wychowawczych,
 • danych kontaktowych placówek zapewniających pomoc i opiekę w trudnych sytuacjach życiowych.

2. Wszyscy rodzice zostali zapoznani z obowiązującą w placówce Polityką ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Standard 5. Placówka oferuje dzieciom edukację w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem.**

1. W każdej klasie/grupie odbyły się zajęcia na temat praw dziecka lub są one wpisane w roczny plan pracy każdej klasy/grupy.

2. W każdej klasie/grupie odbyły się zajęcia na temat ochrony przed przemocą oraz wykorzystywaniem lub są one wpisane w roczny plan pracy klasy/grupy.

3. W każdej klasie/grupie odbyły się zajęcia z zakresu profilaktyki przemocy rówiesniczej lub są one wpisane w roczny plan pracy klasy.

4. W każdej klasie/grupie dzieci zostały poinformowane do kogo mają się zgłosić po pomoc i radę w przypadku krzywdzenia lub wykorzystywania.

5. W każdej klasie/grupie odbyły się zajęcia na temat zagrożeń bezpieczeństwa dzieci w intermecie lub są one wpisane w roczny plan pracy klasy/grupy.

6. W placówce dostępne są dla dzieci materiały edukacyjne w zakresie: praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem seksualnym oraz zasad bezpieczeństwa w internecie (broszury, ulotki, książki).

7. W placówce wyeksponowane są informacje dla dzieci nt. możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numery bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży.

Standard 6. Placówka monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci.

1. Przyjęte zasady i realizowane praktyki ochrony dzieci są weryfikowane – przynajmniej raz na rok.

2. W ramach monitoringu zasad i praktyk ochrony dzieci organizacja konsultuje się z ich rodzicami/opiekunami oraz dziećmi.

Definicja – w rozumieniu standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem: za personel szkoły lub placówki oraz pracowników szkoły lub placówki każdorazowo uznaje się osoby zatrudnione na umowę o pracę/umowę cywilnoprawną lub wykonujące zadania zlecone na terenie szkoły lub placówki na mocy odrębnych przepisów (pielęgniarki, higienistki, inne osoby)

** Nie dotyczy żłobków

Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że dziecko jest krzywdzone zadzwoń!

 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży  116 111
 • Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100
 • Fundacja Dzieci Niczyje 22 616-19-69
 • Centrum Interwencyjnego Komitetu Ochrony Praw Dziecka 22 626-94-19
 • Rzecznik Praw Dziecka 22 696-55-42
 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 22 826-10-16
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12