Zasady rekrutacji

Lista dzieci przyjętych i nie przyjętych do Przedszkola Samorządowego nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku:


Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym (kolejność alfabetyczna):

 


Rekrutacja na rok 2020/2021 dotyczy dzieci nowych od września 2020

Ważne zmiany

1.W dniu 22 kwietnia 2020 r. o godz. 15.00 zostaną podane do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola w siedzibie placówki oraz umieszczone zostaną na stronie internetowej przedszkola w zakładce Informacje –> Zasady Rekrutacji.

2.Do 28 kwietnia 2020 r do godz.15.00 rodzic dziecka zakwalifikowanego do przedszkola potwierdza wolę przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia.

Wzór oświadczenia potwierdzającego wolę uczęszczania do przedszkola znajduje się tutaj, oraz w wersji papierowej przy wejściu do przedszkola
w wiatrołapie. Podpisany dokument należy wrzucić do oznaczonej skrzynki .

Proszę zachować zasady bezpieczeństwa.

Zachęcam do elektronicznego potwierdzania woli, poprzez przesłanie skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail przedszkola ps48@um.bialystok.pl.

Niepodpisanie ww. oświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.

Jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane w żadnym z wybranych przedszkoli, rodzicom zostanie wskazane inne przedszkole, jako propozycja miejsca realizacji wychowania przedszkolnego. Wskazanie rodzic otrzyma listem poleconym, przed rozpoczęciem rekrutacji uzupełniającej.

Wszelkie informacje odnośnie rekrutacji są udzielane telefonicznie:
505 396 196

3.W dniu 04 maja 2020 r. zostanie podana lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Marzenna Małgorzata Majtas

Dyrektor PS 48 „Bajkowa kraina”
w Białymstoku


 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

do Przedszkola Samorządowego nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2014 – 2017 zamieszkałe w Białymstoku.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2014) obowiązane są odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Rodzice zamieszkali poza obszarem miasta Białystok mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Dzieci urodzone w 2018 r. nie uczestniczą w rekrutacji. Rodzice tych dzieci ( po ukończeniu przez nie 2,5 roku) mogą ubiegać się o zapisanie ich dziecka do przedszkola po zakończeniu rekrutacji – na wolne miejsca.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. w godz. 8.00-15.00

Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej na stronie: nabor.um.bialystok.pl lub odręcznie – wnioski będą do pobrania w przedszkolu:

od 16 marca 2020 r.

Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go podpisać i złożyć w formie papierowej wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru.

22 kwietnia 2020 r. o godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

od 23 kwietnia 2020 r. do 28 kwietnia 2020 r. w godz. 8.00-15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Niepodpisanie oświadczenia woli przyjęcia dziecka w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i będzie skutkować jego skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.

4 maja 2020 r. o godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się:

Poradnik dla rodziców – rekrutacja 2020/2021 krok po kroku

Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci na dni otwarte w naszym przedszkolu

10 marca 2020 r. w godz. 16:00 – 17:30

11 marca 2020 r. w godz. 16:00 – 17:30

Zapraszamy również do zapoznania się z poradnikiem dla rodzicow 2020