Ramowy rozkład dnia

Podstawa programowa w naszym przedszkolu realizowana jest w godzinach: od 7.30 – do 12.30.

  Ramowy Rozkład Dnia w Przedszkolu Samorządowym Nr 48
„Bajkowa Kraina” w Białymstoku w roku szkolnym 2017/2018:

Godziny realizacji Realizowane treści
6:30 – 7:30

 

1. Schodzenie się dzieci,

2. Indywidualna realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych doskonalących kompetencje dzieci

7:30 – 12:30 Realizacja zadań wynikających
z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
Zabawy na powietrzu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, wycieczki, spacery, prace społecznie użyteczne
Różnego typu zajęcia dydaktyczne zorganizowane z inicjatywy nauczyciela, eksperymenty, nauka wierszy i piosenek, tańce, inscenizacje, improwizacje ruchowe, praca indywidualna z dziećmi, utrwalanie zdobytych umiejętności. Zajęcia ruchowe z użyciem przyborów i sprzętów.
Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne,  zajęcia relaksacyjne i inne
12:30 –17:00 1.Tworzenie sytuacji wspierających rozwój inteligencji wielorakich.
2.Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień – zajęcia dodatkowe .
3.Pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności.
4.Aktywność własna dzieci.
Stałe czynności w trakcie  pobytu dzieci w przedszkolu
8:30 Śniadanie Data i podpis Dyrektora
11:30 II Śniadanie        31. 08.2017 r.
14:00  Obiad