Akty prawne

Zachęcam Państwa do zapoznania się z regulaminami i procedurami obowiązującymi w naszym przedszkolu.

Dyrektor przedszkola Marzenna

Małgorzata Majtas


REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 48 „Bajkowa Kraina” w  BIAŁYMSTOKU

 1. Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola. Są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 2. Odpowiedzialność przedszkola zaczyna się z chwilą wprowadzenia dziecka do sali i przekazania go nauczycielce.
 3. Rodzic/prawny opiekun odbierający dziecko z ogrodu przedszkolnego zobowiązany jest do wejścia na plac przedszkolny.
 4. Dziecko powinno być przyprowadzone i odbierane z przedszkola przez rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnioną przez nich osobę na piśmie.
 5. Dziecko powinno być przyprowadzone do przedszkola i odbierane z przedszkola
  w godzinach ustalonych przez dyrektora.
 6. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. pod wpływem alkoholu) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 7. O wypadku odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać powiadomiony dyrektor placówki. Przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodziną.
 8. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałym fakcie.
 9. W przypadku, gdy nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów prawnych, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce
  1 godzinę.
 10. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji
  o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi.
 11. Życzenie rodziców/opiekunów prawnych dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z nich, musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 12. Odpowiedzialność przedszkola kończy się z chwilą przekazania przez nauczyciela dziecka rodzicowi/opiekunowi prawnemu.
 13. Do przedszkola przyprowadzane są tylko i wyłącznie dzieci zdrowe.
  W przypadku chorób zakaźnych, po zakończeniu leczenia wymagane jest zaświadczenie lekarskie.
 14. Osoba odbierająca dziecko z sali lub ogrodu przedszkolnego powinna zgłosić to upoważnionemu pracownikowi. Od tego momentu odpowiada za jego bezpieczeństwo na terenie placówki i poza nią.

 

  REGULAMIN ORGANIZOWANIA SPOTKAŃ RODZICÓW I DZIECI W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 48 „Bajkowa Kraina” w BIAŁYMSTOKU

 1. Podczas spotkań, w których uczestniczą dzieci i rodzice odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi rodzic/prawny opiekun.
 2. Odpowiedzialność za dziecko ponosi nauczycielka w przypadku nieobecności na spotkaniu rodzica/prawnego opiekuna.
 3. Podczas festynów odpowiedzialność za dziecko ponosi nauczycielka do momentu przekazania dziecka rodzicowi/prawnemu opiekunowi.
 4. W trakcie „dni otwartych” rodzic/opiekun prawny odpowiada za bezpieczeństwo swojego dziecka.
 5. Podczas uroczystości, w których rodzice/prawni opiekunowie są tylko biernymi obserwatorami odpowiedzialność za dziecko ponosi nauczycielka.
 6. Za dzieci nie uczęszczające do naszej placówki (rodzeństwo, osoby postronne) przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Przedszkole ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie posiłki przyrządzone w placówce. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za zatrucia pokarmowe wynikające ze spożycia produktów spożywczych, przyniesionych na spotkanie przez rodziców/prawnych opiekunów.

 REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Przedszkola Samorządowego nr 48 „Bajkowa Kraina”  w Białymstoku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Przedszkole Samorządowe nr 48 w Białymstoku przy współpracy z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

 2. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

 3. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.

 4. Formy:

 • spacery,
 • krótkie wycieczki,
 • wycieczki krajoznawczo – turystyczne.

 5. Ustalenie harmonogramu wycieczek na dany rok szkolny (stanowi załącznik do programu imprez w przedszkolu).

6. Uczestnikami wycieczek są:

 • dzieci wszystkich grup wiekowych lub w zależności od charakteru wycieczki lub spaceru, tylko dzieci z grup starszych;
 • opiekunowie (wg obowiązujących przepisów) – „w przypadku dzieci do 7 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 12 osób” – np. nauczyciele, pracownicy przedszkola i osoby wspomagające – rodzice.

7. Koszt wycieczki czy spaceru pokrywa organizator, tj. przedszkole lub rodzice.

8. Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia organizator

9. Program spaceru lub wycieczki organizowanej przez przedszkole, liczbę opiekunów oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola. Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników wycieczki.

10. Kierownikiem wycieczki jest każdorazowo wyznaczona przez dyrektora osoba, nauczyciel, który pełni nadzór nad organizacją wycieczki lub spaceru.

11. Udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo – turystycznych wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice, prawni opiekunowie).

12. Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

II. CEL SPACERÓW I WYCIECZEK

1. Organizując spacery i wycieczki:

 • zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru bądź wycieczki, aby ich obserwacje
 • i działania były świadome;
 • nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego;
 • przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki;
 • przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój, które wpłyną na nasze doznania psychiczne i estetyczne;
 • dbamy o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych;
 • zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom „kontrolowane poczucie swobody”;
 • zapewniamy właściwą organizację tak, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne;
 • upowszechniamy różnorodne formy aktywnego wypoczynku.

2. Spacery i wycieczki powinny być poprzedzone omówieniem z dziećmi trasy i wyznaczeniem celów wyjścia. 

III ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 1. Czuwa nad prawidłową organizacją spaceru lub wycieczki.
 2. Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola, posiadających uprawnienia do kierowania wycieczkami szkolnymi.
 3. Gromadzi dokumentację wycieczki (karta wycieczki, lista uczestników, oświadczenia opiekunów wycieczki).
 4. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, a po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia.
 5. Organizuje transport i wyżywienie.
 6. Zawiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny
  o planowanej wycieczce.

IV. ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI 

1. Opracowuje program i harmonogram wycieczki na kilka dni przed planowanym wyjściem z przedszkola.

2. Opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników.

3. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.

4. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.

5. Określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

6. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.

7. Dokonuje podziału zadań wśród uczestników.

8. Dokonuje podsumowania i oceny wycieczki po jej zakończeniu.

IV. ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI 

1. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi (grupa liczy 12 dzieci na jednego opiekuna).

2. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.

3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

4. Nadzoruje wykonywanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.

5. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

V. ZADANIA DZIECI – UCZESTNIKÓW WYCIECZKI ORAZ RODZICÓW 

 1. Rodzice sygnalizują wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. z jazdą dziecka autokarem.
 2. Dzieci przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.
 3. Dzieci starsze biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki.
 4. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek.
 5. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, skansenach i rezerwatach przyrody, np. las.
 6. Życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów.
 7. Dzieci starsze pomagają młodszym i słabszym.
 8. Pamiętają o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscu na odpadki.
 9. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.
 10. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

Uczestnikowi wycieczki- dziecku nie wolno:

a. zabierać własnego prowiantu, napojów i słodyczy,

b. zabierać własnych zabawek bez zgody opiekuna wycieczki,

c. niszczyć środowiska przyrodniczego, zrywać roślin, płoszyć i krzywdzić zwierząt,

d. oddalać się od grupy bez zgody opiekuna.

VI. Postanowienia końcowe. 

1. Dyrektor powierzając nauczycielowi opiekę nad 15-osobową grupą dzieci zapewnia zawsze osobę drugą do pomocy.

2. Każde wyjście dzieci poza teren przedszkola nauczyciel wpisuje do zeszytu wyjść placówki .

3. Przed każdym wyjazdem dzieci, rodzice zawiadamiani są najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem wycieczki.

4. Niniejszy regulamin stosuje się do wszystkich form spacerów i wycieczek.

  REGULAMIN PLACU ZABAW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 48 „ BAJKOWA KRAINA” W BIAŁYMSTOKU

 1. Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.

2. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od lat 3 do lat 7.

3. Dzieci na terenie placu zabaw mogą przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych: ( nauczycieli, pracowników administracyjno – obsługowych, rodziców/prawnych opiekunów), którzy za nie ponoszą pełna odpowiedzialność.

4. Dzieci nie uczęszczające do przedszkole nr 48 mogą przebywać na placu zabaw wyłącznie pod opieka osób dorosłych ( którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność) tylko i wyłącznie w czasie kiedy nasi wychowankowie nie przebywają w ogrodzie przedszkolnym do godziny 18.

5. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku.

6. Z urządzeń terenowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

7. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu.

8. Zabrania się w szczególności:

a) niszczenia urządzeń zabawowych

b) zaśmiecania terenu

c) niszczenia zieleni

d) jazdy na rowerze

e) wprowadzania zwierząt

9. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy bezwzględnie zgłaszać do dyrektora, nauczycielek lub pracowników administracyjno – obsługowych przedszkola

  REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 48 „ BAJKOWA KRAINA” W BIAŁYMSTOKU

 1. Sala gimnastyczna jest przeznaczona do realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć dodatkowych oraz imprez sportowo-okolicznościowych.
 2. Korzystanie z sali gimnastycznej dozwolone jest tylko
  w obecności nauczyciela lub osoby uprawnionej do prowadzenia zajęć dodatkowych / gimnastyka korekcyjna, rytmika/
 3. Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt – wszystkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń sali należy natychmiast zgłaszać dyrektorowi placówki.
 4. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawiać po zakończonych zajęciach na swoim miejscu.
 6. Dzieci ćwiczące w sali gimnastycznej zobowiązane są przestrzegać poleceń nauczyciela, dotyczących szczególnie: ładu, porządku, dyscypliny w czasie zajęć oraz po ich zakończeniu.
 7. Utrzymanie czystości sali gimnastycznej, urządzeń i sprzętu oraz wietrzenie tych pomieszczeń stanowi podstawowy warunek z ich korzystania.
 8. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel/ osoba uprawniona.
 9. Za zniszczenie sprzętu i wypadki wynikłe w czasie korzystania z sali gimnastycznej odpowiada nauczyciel/ osoba uprawniona prowadzący zajęcia.
 10. Każdy wypadek nauczyciele zgłaszają dyrektorowi placówki.
 11. Stowarzyszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać
  z sali gimnastycznej po uprzednim zawarciu pisemnej umowy z dyrekcją przedszkola.
 12. Sprzęt i urządzenia sali gimnastycznej są dobrem społecznym. Poszanowanie i troska o jego stan jest obowiązkiem wszystkich
  z nich korzystających.

„DZIECKO I JEGO PRAWA”

Prawa zapisane w Konwencji o Prawach Dziecka

przygotowanej przez ONZ w 1989r.

PRAWA OSOBISTE:

 • prawo do życia i rozwoju,
 • prawo do prywatności,
 • prawo do swobody myśli, sumienia, religii,
 • prawo do wypowiedzi w sprawie dziecko dotyczącej,
 • prawo do wyrażania poglądów,
 • prawo do życia bez przemocy i poniżania,
 • prawo do informacji.

PRAWA SOCJALNE:

 • prawo do nauki,
 • prawo do ochrony zdrowia (w tym bezpłatne leczenie),
 • prawo do zasiłku i pomocy materialnej w przypadku biedy,
 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego,
 • prawo do korzystania z dóbr kultury czyli kin, teatrów, bibliotek itp.

PRAWA POLITYCZNE:

 • prawo do stowarzyszania się (tzn. dzieci mogą należeć do różnych organizacji, klubów)

PRAWA SOCJALNE:

 • dzieci rodzin należących do mniejszości narodowych mają prawo do uczenia się ojczystego języka, religii, własnej kultury,
 • dzieci sprawne inaczej (to dzieci chore, kalekie, poszkodowane przez los) mają prawo do szczególnej opieki lekarskiej i możliwie najlepszych warunków życia i nauki,
 • sieroty mają prawo do innej, zastępczej rodziny lub opieki państwa (dom dziecka)
 • dzieci, którym zdarzyło się popełnić przestępstwo mają prawo do łagodniejszego traktowania niż dorosłych przestępców,

PRAWA DZIECKA WYNIKAJĄCE Z KONWENCJI PRAW DZIECKA WYSZCZEGÓLNIONE W STATUCIE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 48 W BIAŁYMSTOKU. DZIECKO W PRZEDSZKOLU MA PRAWO DO:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • szacunku do wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej, bądź psychicznej,
 • poszanowania jego godności osobistej,
 • poszanowania własności,
 • opieki i ochrony, partnerskiej rozmowy na każdy temat,
 • akceptacji jego osoby.