Płatności

NOWY SPOSÓB NALICZANIA OPŁAT OD 1 WRZEŚNIA 2018 R.

1.UCHWAŁA nr L/770/18 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie   z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych
2.  Zarządzenie nr 756/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 czerwca 2018 r.
3. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. NK-II.4131.55.2018.BG 

Opłaty należy  wnosić do 10 – go każdego miesiąca na oddzielne konta bankowe:
wyżywienie – wpłacamy z góry za dany miesiąc

za żywienie dziecka wpłaty na rachunek:
nr 33 1240 5211 1111 0010 3556 8411

opłatę za korzystanie  przedszkola – z dołu (za poprzedni miesiąc)

za pobyt dziecka wpłaty na rachunek:

nr 07 1240 52111111 0010 3556 8394

 

W październiku do 10.10.br. należy zapłacić:
1. wyżywienie – za październik 2018

W listopadzie do 10.11.br. należy zapłacić:
1. opłatę za korzystanie z przedszkola za wrzesień
2. wyżywienie za listopad 2018

 

Aby od 1 września 2018 r. mieć zniżkę 

należy do Przedszkola dostarczyć oświadczenie w  sierpniu 2018 r.


Opłaty za przedszkole

Szanowni Rodzice!

        Na podstawie uchwały Nr L/770/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostek oświatowych i Zarządzenie Nr 756/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały  Nr L/770/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018 r., Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku informuje o możliwości ubiegania się o zniżki w opłacie za pobyt w przedszkolu:

  • Decyzje MOPR o pobieraniu zasiłku rodzinnego na dziecko należy przedłożyć w placówce i złożyć oświadczenie (formularz do wypełnienia na miejscu). Obniżenie opłaty przysługuje począwszy od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył oświadczenie. W przypadku utraty prawa do otrzymywania zasiłku rodzinnego, rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu w przedszkolu.
  • Orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych posiadanym przez dziecko należy przedłożyć w placówce i złożyć oświadczenie (formularz do wypełnienia na miejscu), obniżenie opłaty przysługuje po miesiącu, w którym rodzic przedłożył oświadczenie,
  • Numer dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny” należy podać dyrektorowi przedszkola, obniżenie opłaty z tego tytułu przysługuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic podał numer dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie. W przypadku zakończenia uczestnictwa w Programie, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie.

OPŁATY ZA  ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PRZEDSZKOLE  za miesiąc

Lipiec 2018 r

Przelewy proszę dokonać do 20 lipca 2018r.

 WYSOKOŚĆ OPŁAT  za lipiec 2018 r. wynosi:

  • opłata za dziecko: 193,60 zł
    (w tym: 105,60 zł- stawka żywieniowa + 88 zł – opłata za korzystanie z usług  przedszkola)

 22 dni x 4,80 = 105,60 zł

  • 2 ) opłata za dziecko ze zniżką:  149,60 zł (w tym: 105,60-stawka żywieniowa+44 zł.- zł opłata za korzystanie z usług przedszkola)

Proszę o terminowe wpłaty do  20 lipca 2018 r.


W związku ze zmianami dotyczącymi centralizacji podatku VAT wprowadzanymi przez Gminę Białystok i Zarządzeniem nr 4/2016 Dyrektora Przedszkola Samorządowego  nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku z dnia 14.11.2016r. informujemy, iż od 01 stycznia 2017r. wpłaty za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu będzie można dokonywać tylko i wyłącznie w formie bezgotówkowej tzn. przelewem na rachunki przedszkola:

za pobyt dziecka wpłaty na rachunek:
nr 07 1240 52111111 0010 3556 8394

za żywienie dziecka wpłaty na rachunek:
nr 33 1240 5211 1111 0010 3556 8411


Od 1 września 2013r. zmieniły się zasady odpłatności za przedszkole. Rodzice, którzy podpisali umowę na korzystanie z usług przedszkola na 9 godzin, zobowiązani są zapłacić 4 zł za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu. Każda przekroczona godzina pobytu dziecka w przedszkolu kosztuje 1 zł.


W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw,  od 1 stycznia 2017 roku sześcioletni i starsi uczniowie realizujący obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego  uczęszczający do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych objęci zostaną subwencją oświatową.

W związku z powyższym, rodzice  dzieci urodzonych w roku 2010 oraz w latach wcześniejszych uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Marzenna Małgorzata Majtas

Dyrektor PS 48 „Bajkowa Kraina”